طرح های فروش | Sale |

طرح های فروش

برای دسترسی به طرح های فروش لطفا از لینک های زیر استفاده نمایید.

 

pdf-iconشرایط فروش نقدی S5 2.0 Turbo – دنده ای ویژه نیمه اول اسفند ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش لیفان X50-CVT ویژه نیمه اول اسفند ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش لیفان ۸۲۰ ویژه نیمه اول اسفند ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش دومرحله ای J5 1.8-AT ویژه نیمه اول اسفند ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش دو مرحله ای لیفان X50-CVT ویژه نیمه اول اسفند ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش تسهیلاتی J5 1.8-AT ویژه نیمه اول اسفند ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش اقساطی لیفان X50-CVT ویژه نیمه اول اسفند ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش اقساطی S5 2.0 Turbo – دنده ای ویژه نیمه اول اسفند ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش اقساطی J5 1.8-AT ویژه نیمه اول اسفند ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش اقساطی J5 1.8-AT ویژه نیمه اول اسفند ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش S5 2.0 Turbo – دنده ای طرح ۵۰-۵۰ ویژه نیمه اول اسفند ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش S5 2.0 Turbo – دنده ای ویژه نیمه اول اسفند ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش S5 2.0 Turbo – اتوماتیک ویژه نیمه اول اسفند ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش J5 1.8 AT ویژه نیمه اول اسفند ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش تسهیلاتی لیفان X50-CVT ویژه نیمه اول اسفند ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش اقساطی لیفان X60-CVT ویژه نیمه اول بهمن ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش اقساطی لیفان X50-CVT ویژه نیمه اول بهمن ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش اقساطی J5 1.8-AT ویژه نیمه اول بهمن ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش S5 2.0 Turbo – دنده ای ویژه نبمه اول بهمن ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش S5 2.0 Turbo – اتوماتیک ویژه نیمه اول بهمن ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش J5 1.8-AT ویژه نیمه اول بهمن ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش لیفان X60 CVT ویژه نیمه اول بهمن ۹۵

 

pdf-iconشرایط فروش لیفان X50 CVT ویژه نیمه اول بهمن ۹۵

 

pdf-icon-شرایط فروش S5 2.0 Turbo ویژه دی ۹۵

 

pdf-icon- شرایط فروش S5 2.0 Turbo اتوماتیک ویژه دی ۹۵

 

pdf-icon- شرایط فروش لیفان X50 CVT ویژه دی ۹۵

 

pdf-icon- شرایط فروش اقساطی لیفان X50 cvt ویژه دی ۹۵

 

pdf-icon- شرایط فروش J5 1.8-AT ویژه دی ۹۵

 

pdf-icon- شرایط فروش اقساطی J5 1.8-AT ویژه دی ۹۵

 

pdf-icon-شرایط فروشJ5 1.5-MT ویژه دی ۹۵

 

pdf-icon- شرایط فروش اقساطی J5 1.5-MT ویژه دی ۹۵

 

pdf-icon- شرایط فروش لیفان X50 MT ویژه دی ۹۵

 

pdf-icon- شرایط فروش اقساطی لیفان X50 MT ویژه دی ۹۵